Điều kiện thanh toán

  13/05/2019

ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN
Giá có thể được hiển thị trực tuyến và thanh toán có thể được chấp nhận bằng đồng VIỆT
NAM hoặc USD. Công ty BMN có quyền thay đổi tỷ giá GBP / EURO/USD theo thời
gian để thích ứng với biến động tỷ giá - tỷ giá được dựa trên tỷ giá hối đoái được trích
dẫn tại Vietcombank
 
Đối với Giá khách hàng ở Việt Nam được hiển thị phải chịu thuế VAT theo tỷ giá hiện
hành. Khách hàng ở nước ngoài sẽ không bị tính thuế; Trách nhiệm này sẽ là trách nhiệm
của khách hàng tại điểm nhập khẩu. Các công ty ở một quốc gia thành viên của Liên
minh châu Âu được yêu cầu nộp số đăng ký thuế quốc gia để áp dụng chương trình miễn
thuế của EU. Nếu không cung cấp số VAT hợp lệ, sẽ bị tính VAT.
 
Thanh toán bằng thẻ tín dụng có thể được chấp nhận qua máy chủ bảo mật của chúng tôi
(xem Chính sách bảo mật). Công ty BMN chấp nhận thanh toán từ các loại thẻ sau: Visa,
Visa Delta, Mastercard, JCB và Switch.
Tài khoản Tín dụng được cấp theo tình trạng và kiểm tra tín dụng thỏa đáng và sẽ chỉ
được xem xét cho các doanh nghiệp toàn thời gian có yêu cầu mua hàng thông thường
(hàng tháng). Tín chỉ chỉ dành cho người từ 18 tuổi trở lên. Nếu các điều khoản tín dụng
được cấp, Tài khoản phải được giải quyết đúng thời hạn, tất cả các giao dịch phải tuân
theo Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.
Tất cả các tài khoản đều được thanh toán theo yêu cầu nhưng trong mọi trường hợp
không chậm hơn 30 ngày kể từ ngày lập hoá đơn.
Lưu như được quy định trong tài liệu này, điều khoản thanh toán sẽ được nêu trong chấp
nhận đơn đặt hàng của CÔNG TY BMN
CÔNG TY BMN có quyền thay đổi các điều khoản thanh toán theo giá trị của lệnh. Các
điều khoản thanh toán này sẽ được nêu rõ trong báo giá.

Trong trường hợp thanh toán chậm, Công ty có quyền tính lãi theo "Thanh toán chậm nợ
thương mại". Điều này bao gồm cả một khoản phí bồi thường một lần, cùng với các
khoản phí theo luật định.
Công ty có quyền đình chỉ giao hàng tiếp theo của hàng hoá, nơi thanh toán không nhận
được vào ngày đáo hạn.
Quyền sở hữu của bất kỳ hàng hoá nào của CÔNG TY BMN được giữ nguyên cho đến
khi tất cả thanh toán liên quan đến giao dịch được giải quyết đầy đủ.
Đối với khách hàng mới, CÔNG TY BMN có thể khẳng định rằng đơn đặt hàng ban đầu
được thực hiện trên cơ sở báo giá
Chuyển khoản trực tiếp hoặc thanh toán qua thẻ thanh toán có thể được thực hiện trực
tiếp vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi: 
Ngân Hàng Techombank – chi nhánh Hoàng Quốc Việt
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN
Số TK: 19122307309555

Hoặc
Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Thanh Xuân, PDG Linh Đàm
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN
Số tài khoảnVND: 008 111 566 8668

Thanh toán sẽ được ghi nợ từ tài khoản của bạn trước khi giao hàng. CÔNG TY BMN sẽ
chăm sóc hợp lý, trong chừng mực mà chúng tôi có thể thực hiện, để giữ các chi tiết về
đơn đặt hàng và thanh toán của bạn an toàn, nhưng nếu không có sự sơ suất của chúng
tôi, CÔNG TY BMN không thể giữ được Chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà
bạn có thể phải chịu đựng nếu một bên thứ ba tiếp cận bất hợp pháp vào bất kỳ dữ liệu

nào mà bạn cung cấp khi truy cập hoặc đặt hàng từ CÔNG TY BMN. Công ty có quyền
từ chối thực hiện bất kỳ lệnh hoặc hợp đồng nào nếu việc thanh toán hoặc tín dụng của
Khách hàng không thỏa đáng đối với CÔNG TY BMN
 
Trong trường hợp không thanh toán bất kỳ tài khoản nào khi đến hạn hoặc trong trường
hợp tử vong, mất năng lực, phá sản hoặc mất khả năng thanh toán của Khách hàng hoặc
khi Khách hàng là công ty TNHH trong trường hợp thanh lý hoặc chỉ định người nhận thì
giá mua Đối với tất cả hàng hoá và / hoặc công việc được lập hóa đơn và / hoặc giao hàng
bởi CÔNG TY BMN cho Khách hàng vào thời điểm đó sẽ ngay lập tức đến hạn và phải
thanh toán từ Khách hàng để CÔNG TY BMN và thêm vào đó Công ty sẽ có quyền hủy
bỏ mọi hợp đồng Với Khách hàng hoặc đình chỉ hoặc tiếp tục phân phối theo quyền chọn
của Công ty mà không ảnh hưởng đến quyền phục hồi tổn thất của chúng tôi